Základní činnosti a jejich cena

Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům základní úkony vyjmenované v § 40 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a upřesněné v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kromě základních úkonů poskytuje pečovatelská služba další fakultativní (doplňkové) úkony.

  1. Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka), sazba za poskytnutý úkon nebo za 1 kg suchého prádla či 1 pračku.
  2. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
  3. Pedikúra, dohled nad příjmem léků, dohledy, doprovod na procházku a pronájem termojídlonosiče patří mezi fakultativní (doplňkové) služby. Lze je poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) a v případě, kdy to umožňuje provoz organizace.
  4. Cenu za poskytnutí stravy si stanovují vývařovny samy. Pokud vývařovna změní cenu za oběd, uživatel je včas s novou cenou seznámen.

 

U všech úkonů manipulace s uživatelem je zajišťována bezpečnost uživatele a bezpečné provedení úkonu.

Poskytování sociálního poradenství - zdarma.

Ceník