Kdo je našim uživatelem

Chráněné bydlení Deblín je určeno uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu:

 • chronického duševního onemocnění,
 • chronického onemocnění,
 • mentálního postižení nebo
 • zdravotního postižení nosného nebo pohybového aparátu a jichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se o osoby, které nepotřebují nepřetržitou zdravotní pomoc a péči o svou osobu a domácnost zvládnou pomocí dohodnutých úkonů a dohledu.

Naše pobytová služba se snaží poskytovat možnost začlenění v komunitě, vyskytovat se na běžných místech, kde se vyskytují i ostatní lidé, mít možnost volby a kontroly nad vlastním životem, zastávat hodnotné a důstojné sociální role, mít možnost navazovat a rozvíjet smysluplné vztahy – naplňovat princip malé skupiny. Jedná se nám o vytvoření domova zaplněného vlastními předměty, nábytkem, svým nepořádkem.

Snažíme se nabídnout uživatelům důstojné a bezpečné bydlení s nepřetržitou individuální podporou, kterou potřebují. Jednotlivé pokoje si mohou uživatelé zařídit vlastními drobnými předměty podle svých představ, den si mohou naplánovat a prožít podle svých zvyklostí a potřeb.

Bydlení není určeno osobám, které nesplňují cílovou skupinu: které vyžadují poskytování nepřetržité zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které z důvodu infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, mohou být zdrojem onemocnění, s psychózami a psychickými poruchami, při nichž může nemocný ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu, s chronickým alkoholismem a jinými závažnými toxikomaniemi.

 

Charakteristické znaky cílové skupiny:

 • Omezená úroveň dovedností potřebných k běžnému způsobu života.
 • Omezená schopnost při obstarávání si osobních záležitostí a využívání veřejných služeb.
 • Omezená způsobilost hájit a uplatňovat svoje práva.

Služba není určena pro osoby:

 • jestliže zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, nebo
 • jestliže osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Dalšími důvody pro neuzavření nebo ukončení smlouvy o poskytování sociální služby je nedostatečná kapacita či neposkytování sociálních služeb, které osoba vyžaduje.

 


 • služba je určena uživatelům od 27 let.