Poskytované služby

 

Dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

1. ubytování:

    ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti

    v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 

2. stravu nebo pomoc při zajištění stravy:

    pomoc s přípravou stravy

    zajištění oběda nebo celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 

3. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

    pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti

    pomoc při údržbě domácích spotřebičů

    podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

 

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím

    nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

     zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

    podpora v oblasti partnerských vztahů

    podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

 

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

    doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

    podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

6. sociálně terapeutické činnosti:

    socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 

7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

    pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

    pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

8. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

    pomoc při úkonech osobní hygieny

    pomoc při základní péči o vlasy a nehty

    pomoc při použití WC.

 

Fakultativní služby - dle aktuální nabídky.