Ubytování

Poskytujeme bydlení ve 4 bytových jednotkách s ústředním vytápěním, vybavených základním nábytkem, kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Každá bytová jednotka nabízí jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje. Polovina domu je bezbariérová.
V budově se dále nacházejí společné prostory. Uživatelům je k dispozice připojení na internet. K budově je plánována oplocená zahrádka se zahradním posezením, udírnou a grilem. Nabízíme uživatelům možnost využití vlastního bytového vybavení.
Služby jsou uživatelům poskytovány po dobu 24 hodin. O uživatele se stará kvalifikovaný pracovní tým, který poskytuje individuální pomoc při zvládání základních životních potřeb a pomáhá jim všestrannými aktivitami zpříjemnit a zkvalitnit život v zařízení.
Uživatel se sám rozhodne, které nabízené služby a aktivity využije, a to vzhledem k míře své závislosti na pomoci druhé osoby a vlastních možností.
Služby, které budou uživatelům poskytovány, jsou písemně dohodnuty ve smlouvě o poskytnutí služby.

                               


Kapacita zařízení je 21 klientů.

Návštěvy:

Velice si vážíme toho, že navštěvujete své příbuzné, přátele a známé. Chceme Vás k návštěvám povzbuzovat, protože každý kontakt s okolním světem je pro naše uživatele prospěšný a pomáhá jim.

Uživae´telé mohou přijímat návštěvy neomezeně během celého dne, pokud tím nebude rušen chod bydlení (doporučená doba je od 8.00 do 20.00 hodin). V době nočního klidu jen se souhlasem jednatele společnosti. Návštěvy jsou přijímány na pokoji nebo ve společných prostorách bydlení. Na dvoulůžkových pokojích uživatelů se vyžaduje respektování soukromí spolubydlících zejména v případě návštěv v pozdních hodinách. Návštěvy se před vstupem přihlásí přítomnému personálu. V případě, že si návštěva bere uživatele mimo areál bydlení, nahlásí tuto skutečnost personálu.

Nepřítomnost obyvatel:

Klienti mohou pobývat mimo CHBD kdykoliv, avšak v případě, že se v průběhu dne nedostaví k některému z hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) doporučujeme sdělit, kam odchází a přibližnou dobu návratu.

V případě nepřítomnosti přes noc je klient povinen tuto skutečnost nahlásit předem službu konajícímu personálu. Nutné je hlásit také delší nepřítomnost (např. lázně, plánovaná hospitalizace, návštěva u rodiny atd.).

Ukončení pobytu:

Pobyt je možné ukončit písemnou výpovědí obou stran s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Klient má právo ukončit  pobyt za výše uvedených podmínek bez udání důvodů.

CHBD může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

  • pokud je klient v prodlení s úhradou sjednanou ve smlouvě za poskytovanou sociální službu nejméně 1 měsíc,

  • jestliže se klient chová k zaměstnancům společnosti způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí,

  • chová-li se klient tak, že i přes písemné upozornění opakovaně porušuje vnitřní pravidla, dobré mravy a narušuje soužití s ostatními klienty,

  • v případě snížené úhrady z důvodu nedostatečného příjmu zatají-li klient svůj další příjem nebo změnu stávajícího příjmu mající vliv na výši úhrady.