Způsob vyřizování stížností

Uživatelé námi poskytovaných registrovaných sociálních služeb si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob jejich poskytování, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Za tímto účelem máme stanovena a uplatňujeme vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i zaměstnanci. Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec.

Stížnost lze podat ústně (osobně, telefonicky) a písemně (osobním podáním, poštou, do schránky pro stížnosti, e-mailem, faxem, na technickém nosiči dat). Každá stížnost je zaevidována do knihy stížností a podnětů, která je uložena u sociální pracovnice. Stížnost je poté předána k prošetření pověřenému pracovníkovi. Ten stížnost prošetří, uzavře, provede zápis a s výsledky seznámí stěžovatele, příp. další dotčené osoby. Stížnost může být postoupena i jiným orgánům nebo organizacím.