Jak lze službu kontaktovat

 • Osobně v kanceláři sociální pracovnice na adrese:

Pečovatelská služba Deblín

Deblín 300

664 75 Deblín

 • Telefonicky:

739 101 360 - sociální pracovnice

 • Písemně: na adresu kanceláře sociální pracovnice (viz výše)

Kdo může žádat - formulář žádosti zde:

 1. zájemce
 2. lékař
 3. rodina zájemce
 4. obecní úřad
 5. jakákoliv jiná osoba, která se domnívá, že by případný zájemce péči potřeboval.

Jak probíhá jednání se zájemcem:

 • Zájemce obdrží základní informace o pečovatelské službě již při prvním kontaktu se sociální pracovnicí.
 • Pokud jeho zájem o služby trvá, dohodne s ním sociální pracovnice návštěvu v jeho domácnosti.
 • Sociální pracovnice rozhovorem se zájemcem zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by bylo možné realizovat prostřednictvím pečovatelské služby. Zájemci jsou sděleny všechny potřebné informace k realizaci služby.
 • Domluví se spolu na jednotlivých úkonech a na rozsahu poskytovaných služeb, ceník zde.
 • Výsledkem je písemné sociální šetření se zájemcem o poskytování pečovatelské služby (následně je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby).

Proč se jednání vede v domácnosti zájemce?

Jednání vedené v domácnosti zájemce je velmi důležité z důvodu celkového posouzení nepříznivé sociální situace a následné pomoci, která nespočívá pouze v poskytnutí úkonů pečovatelské služby. V případě potřeby je zájemci poskytnuto základní sociální poradenství - např. ohledně zajištění kompenzačních pomůcek (zvedací zařízení do vany, hole, chodítka, polohovací postele,…), o možnosti využívat dalších sociálních služeb, různých sociálních dávek, v případě nevyhovujících bytových a sociálních podmínek informovat o možnosti podat žádost do domu s pečovatelskou službou, jak podat žádost do domova pro seniory, atd.

 1. Pečovatelská služba při své činnosti a jednání s uživatelem vždy chrání práva uživatele. Poskytuje sociální služby takovým způsobem, který předchází a zamezuje porušování lidských a občanských práv uživatelů. Při své činnosti pracovníci pečovatelské služby respektují Listinu základních práv a svobod.
 2. Člověk má právní osobnost od narození do smrti. Právní osobnost znamená způsobilost osoby vlastními právními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Uživatelé s omezenou svéprávností mají stejná základní práva a svobody jako lidé plně svéprávní – tyto uživatele zastupuje opatrovník pouze v činnostech vyjmenovaných v rozsudku soudu. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně jednat v běžných záležitostech každodenního života.
 3. Aby bylo možno zajišťovat práva uživatele, musí být známy potřeby, přání a vůle uživatele. Pokud nelze s uživatelem komunikovat slovně, je používáno alternativních způsobů komunikace.

Popis některých důležitých práv...

Právo uživatele na vlastní rozhodování a uplatňování vlastní vůle

 1. Uživateli jsou sděleny informace o poskytovaných službách, je seznámen se svými právy a povinnostmi. Uživateli v jeho rozhodování ponecháváme při zajišťování péče plnou svobodu (přiměřenou jeho rozpoznávacím schopnostem). Pouze uživatel sám je zodpovědný za kvalitu svého žití a je pouze na něm, jaký další způsob si zvolí (pokud není omezený ve svéprávnosti, nebo pokud jeho rozhodnutí není spojeno s nepřiměřeným rizikem). Toto právo se však týká i práva vybrat si poskytovatele, případně mít smlouvy s více poskytovateli současně.
 2. Uplatňování vlastní vůle je základním právem každého člověka a společným jmenovatelem všech základních lidských práv. Možnost rozhodovat se je pro každého člověka velice důležitá. Poskytovatel poskytuje uživateli pomoc a podporu k realizaci jeho vůle.

Právo na přiměřené riziko

 1. Toto právo úzce souvisí s právem na vlastní rozhodování, kdy je zcela na uživateli (pokud jeho rozhodovací schopnosti nejsou sníženy), jakou kvalitu svého života si chce zvolit.  Uživatel je (v převážné většině případů) plně zodpovědný za své rozhodnutí. Toto rozhodnutí má však své hranice a těmi je konání uživatele vedoucí k ohrožení zdraví či majetku, vlastního či cizího, a dále ohrožování práv druhého člověka.
 2. V případě uživatele, který je omezený ve svéprávnosti, nebo v případě uživatele, který sice omezený ve svéprávnosti není, ale jeho rozpoznávací schopnosti jsou sníženy, stanovuje poskytovatel míru rizika spojenou s vlastním rozhodováním a uplatňováním vlastní vůle, a to opatřeními k případné minimalizaci rizik.

Právo na ochranu soukromí a nedotknutelnost osoby

Pečovatelská služba poskytuje své služby především v domácnostech uživatelů. Toto právo na soukromí se týká zejména těchto oblastí:

 1. Vstup do obydlí – obydlí je nedotknutelné, pracovník nemá právo bez vyzvání vstoupit do bytu, rovněž nemá právo proti vůli uživatele žádat na uživateli klíče od bytu.
 2. Při zajišťování úklidu v domácnosti se pečovatelka domluví s uživatelem, co chce uklidit, o své vůli neotvírá zásuvky a skříně, nemanipuluje s jeho věcmi, nevyhazuje věci z lednice bez souhlasu uživatele atd.
 3. Není možné provádět služby v domácnosti bez přítomnosti uživatele, pokud se nedomluví uživatel s poskytovatelem na provádění služeb v jeho domácnosti bez jeho přítomnosti – tato dohoda je součástí Individuálního plánu nebo jeho přehodnocení.
 4. Při zajišťování osobní hygieny, péči na lůžku apod. se poskytovatel chová tak, aby bylo ochráněno soukromí a důstojnost uživatele.