Jak vstoupit do služby

Po oslovení našeho Chráněného bydlení Deblín se s Vámi domluvíme na osobní schůzce. Během této schůzky Vám poskytneme komplexní informace o Chráněném bydlení Deblín, podmínkách přijetí a života v našem zařízení. Zodpovíme všechny vaše dotazy. Každý žadatel pak s námi před nástupem do zařízení uzavře písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby uživatelů a způsob poskytování služeb. Před nástupem máte možnost osobní návštěvy chráněného bydlení.

Formuláře potřebné k přijetí:

Další inforamce:

Doklady, které budete potřebovat při nástupu do chráněného bydlení 

 • občanský průkaz
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • aktuální výměr důchodu, na základě kterého Vám bude stanovena výše úhrady
 • ústřižek poštovní poukázky posledního důchodu
 • doklad o přiznání příspěvku na péči
 • léky, které potřebujete na 3 dny po nástupu, včetně jejich přesného dávkování
 • hygienické pomůcky na první měsíc pobytu (v případě, že je klient používá)
 • finanční hotovost na první výdaje - zaplacení úhrady do konce kalendářního měsíce, ve kterém uživatel nastupuje do CHBD, doplácení léků apod.

 

Základní práva a povinnosti uživatelů jsou upraveny ve vnitřních předpisech, na této stránce uvádíme jejich stručné shrnutí.

Práva uživatelů:

 • právo na poskytování informací o službách
 • právo na ochranu svého majetku
 • právo na ochranu soukromí
 • právo na respektování osobní důstojnosti
 • právo využívat služby v maximální možné míře v souladu se svými potřebami
 • právo využívat vybavení a zařízení
 • právo nahlížet do své osobní dokumentace
 • právo na podání stížnosti

Povinnosti uživatelů:

 • dodržovat vnitřní předpisy CHBD (Domovní řád, Smlouvu a ostatní vnitřní předpisy. Jejich seznam je na nástěnce ve společných prostorách, kdykoliv jsou k dispozici na vyžádání.)
 • dodržovat pravidla slušného chování k zaměstnancům i ostauživatelům
 • dodržovat dle svých možností základní hygienické požadavky
 • dodržovat zákaz kouření v celém vnitřním objektu
 • nevstupovat bez svolení do cizích pokojů, respektovat právo na soukromí ostatních obyvatel.